موسیقی

موسیقی خوب قطعا هست ولی اون هایی که خوبی رو درک نمی کنن بیشترن. در این صفحه می تونین یه سری موسیقی که به گمان ما خوبه رو گوش کنین. لزوما ربطی هم به موسیقی های کافه نداره.